Ako si ZMOS s Ficom tľapli a Čaplovič prikyvoval

Autor: Katarína Kalašová | 31.5.2013 o 15:27 | Karma článku: 21,74 | Prečítané:  3455x

Zaujímavé správy  sa v posledných dňoch šírili našimi médiami. Minister Čaplovič zvažoval, či je blbý (a to doslovne - viď rozhovor v denníku Pravda), ZMOS oznámilo, že vlani ušetrilo 82 miliónov a vyšli nové POPky.

To posledné asi širokej čitateľskej verejnosti veľa nevraví, ale na vysvetlenie – POPky, čiže Pedagogicko organizačné pokyny, sú čosi ako biblia na nasledujúci školský rok pre učiteľov a riaditeľov materských,  základných a stredných škôl. Dotýkajú sa však každého rodiča, ktorý má, alebo bude mať dieťa v MŠ, ZŠ alebo v SŠ. Dočítame sa tam napr. aj to, že jeho dieťaťu sa učiteľ bude môcť venovať ešte menej ako doposiaľ, pretože zriaďovateľ bude mať právo prišupnúť do každej triedy ďalšie tri deti. Pokiaľ naši mocní schvália aj pripravovanú novelu školského zákona, dokáže to narobiť v triedach dobrú paseku.

Lebo

 • v materskej škole bude môcť byť v triede až 23 alebo 24 alebo 25 detí (v závislosti od veku),
 • v základnej škole 31 alebo 33 žiakov a
 • na strednej škole až 33 dievčeniec a chlapcov.

Ešte šťastie, že v školskom zákone nájdeme aj čosi vskutku potešujúce a moderné: „V triede základnej školy pre žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody je najviac päť žiakov“. Aspoň tam teda bude môcť učiteľ pracovať inovatívne a individuálne pristupovať ku každému jednotlivcovi.

A sme pri druhej správe: Hurá, ZMOS vlani ušetril 82 miliónov EUR. Lebo sa zaviazal Ficovi a jeho vláde, síce na rok  2013, ale prečo nešetriť hneď.  Fajn. A chce šetriť ďalej. Lebo sa zaviazal Ficovi a jeho vláde. A čo tak zaviazať sa občanovi, že jeho dieťa bude chodiť do školy, kde existujú laboratória, moderné technológie, knižnice, pekné a účelné školské dvory... Kde mestá a obce prispievajú na  Centrá voľného času a deti sa nemusia flákať po uliciach. Kde aspoň trochu slušne platia učiteľov, ale aj kuchárky, upratovačky  či školníkov. Alebo si po ceste do školy žiaci nevyrazia zuby na nejakom výtlku. Alebo sa na vozíčku dostanú do školy, lebo budova bude mať bezbariérový prístup. Alebo sa dostanú na súťaž, lebo škola im dokáže zaplatiť cestu. Alebo...

A teraz tretia správa o tom, aké nové perly z dielne majstra Čaploviča skrývajú najnovšie POPky?  Napr. to, že ministerstvo sa asi intenzívne začína venovať DEBYROKRATIZÁCII. Veď ako ináč si vysvetliť: „Predpísaný zber počtu žiakov pre normatívne financovanie a predpísané štatistické výkazy sa budú v školskom roku 2013/2014 okrem klasického spôsobu vykazovať aj v pilotnej prevádzke RIS-RŠ.“ Tak milý učiteľ, vezmi pero a klávesnicu a šupky - dupky vypisuj všetko dvakrát. Aspoň budeš mať menej času na svojich žiakov, svoje vzdelávanie, oddych, rodinu, záľuby :-(

Čo ďalšie sa skrýva v tomto „milom“ dokumente? Dozvieme sa o testovaní, testovaní a testovaní, ďalej o vykazovaní, kontrolovaní, kontrolovaní a vykazovaní... Ale najmä – o milom, malom, skromnom zozname povinností škôl a učiteľov (pozor, čítajte ďalej, iba ak máte silné žalúdky):

 • rozvíjať čitateľskú gramotnosť,
 • rozpracovať v účinné vzdelávacie stratégie na všetko možné,
 • spolupracovať s logopédmi,
 • venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením,
 • uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie,
 • eliminovať nežiaduce javy,
 • dôsledne riešiť problémy detí a žiakov z marginalizovaných skupín,
 • zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce z Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie,
 • pokračovať v poradenskej a osvetovej činnosti pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP,
 • používať Európske jazykové portfólio,
 • uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby,
 • eliminovať memorovanie,
 • uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach,
 • rozvíjať u detí ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete,
 • rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie,
 • spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými organizáciám,
 • zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola,
 • zapojiť do projektu Detský čin roka,
 • systematicky budovať školskú knižnicu,
 • zapojiť sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy,
 • zapojiť sa do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice,
 • realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu,
 • vymedziť v školskom poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí,
 • zapojiť do celoslovenskej kampane Červené stužky,
 • zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít,
 • sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy,
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť,
 • zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín,
 • vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,
 • podieľať na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, aktualizovaného Národného programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného programu kardiovaskulárnych ochorení,
 • realizovať prednášky a aktivity za účasti zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pediatrov a gastroenterológov,
 • spolupracovať so zariadeniami školského stravovania,
 • utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných,
 • realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí,
 • vytvárať podmienky na športové aktivity detí,
 • šíriť myšlienky a princípy olympionizmu,
 • zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie,
 • pokračovať s realizáciou Olympiády ľudských práv,
 • zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
 • vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách,
 • pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch,
 • zapojiť do projektu Slovenského výboru UNICEF „Škola priateľská deťom“,
 • pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti, znižovať jej nárast, odstraňovať zdroje a príčiny vzniku školských úrazov,
 • vypĺňať všetky položky registrovaného záznamu pri registrovaných školských úrazoch vo webovej aplikácii ako povinné a jednu kópiu vždy zaslať aj na príslušný OŠ ObÚ,
 • dôslednejšie zabezpečovať pracovné postupy pedagogických zamestnancov, hlavne pri vykonávaní dozorov počas prestávok a v priestoroch,
 • zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia...,
 • vypracovať si vlastné školské a triedne programy bezpečnosti a prevencie,
 • prijímať vhodné opatrenia na znižovanie rizika, že sa deti stanú obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie,
 • realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním,
 • realizovať aj preventívne kampane,
 • realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov,
 • vypracovať školskú stratégiu k prevencii rizikového správania sa žiakov s efektívnymi postupmi riešenia vyskytujúcich sa problémov,
 • prijímať opatrenia na zlepšenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie počtu tých, ktorí školskú dochádzku neukončia,
 • zapájať sa do súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany,
 • zapájať sa do projektov cvičná firma,
 • prezentovať sa na 22. ročníku celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb,
 • implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti,
 • realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti,
 • vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód,
 • využívať digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym pedagogickým ústavom,
 • zapájať do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning,
 • sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk a ďalších organizácií,
 • venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy,
 • vydávať Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole,
 • využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy,
 • zintenzívniť spoluprácu s poradenskými zariadeniami,
 • zabezpečovať praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre svojich žiakov na detských dopravných ihriskách,
 • klásť väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov,
 • venovať zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební predmetov biológia, fyzika, chémia a technika,
 • podporovať vznik a činnosť žiackych školských rád,
 • rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov s orientáciou na rozvoj ich osobnosti, s cieľom pripraviť ich na aktívny život v otvorenej informačnej a multikultúrnej spoločnosti,
 • zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania,
 • zapojiť sa do národného projektu PRAKTIK,
 • zapojiť žiakov, pedagogických zamestnancov a pracovníkov s mládežou do vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu KomPrax,
 • ...

Gratulujem všetkým, ktorí sa dočítali až sem. Áno, v zozname je množstvo potrebných a užitočných vecí. Mnohé sú prikázané a mnohé síce len odporúčané (čo si však zvyčajne školská inšpekcia nemyslí). Mnohé potrebujú finančné prostriedky, ktoré ZMOS a ministerstvo nedá, lebo šetrí. A hlavne, keby chcel učiteľ urobiť všetko podľa litery POP, koľko detí, ako a kedy bude učiť? Nebolo by rozumnejšie dôverovať mu, dať mu kus slobody a radšej sa zamerať na jeho podporu?  A na jeho ohodnotenie? A na lepšie financovanie celého vzdelávania? Lebo v tom sme žiaľ na chvoste. A na rozdiel od nereštrukturalizovaného  súdnictva, či zdravotníctva, do ktorých štát nalieva ďalšie a ďalšie peniaze, do vzdelávania to vraj nejde. Asi potrebujeme „blbých“  voličov. Minister Čaplovič si v tomto SMERe už do svedomia vstúpil. Možno aj voliči jeho strany by sa mali zamyslieť.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?